GÜNCEL

ANA DİLDE EĞİTİM HAKKI TEMEL BİR İNSAN HAKKIDIR

Başta insan hakları evrensel bildirgesi olmak üzere bu alandaki diğer uluslararası sözleşmeler ve şartların hemen tümüne evet demiş olan Türk devleti doksan yıldan fazla bir süredir Kürt halkının en temel haklarından olan “ana dilde eğitim “ hakkını gasp ederek resmen bir kültürel soykırım suçu işlemektedir.

 

Altı yüzyıllık Osmanlı imparatorluğu döneminde Kürtler yerinden yönetimler şeklinde yaşam sürdürerek Kürtçe eğitim haklarını özgürce kullandılar. Her biri birer okul olan Kürt “medreselerin” de okudular ve öğrenci okuttular. Kürt tarihinin ve edebiyatının en önemli şahsiyetleri buralarda eğitim gördü, eğitim aldı.

 

 

Ne yazık ki, Türkiye’de cumhuriyetin ilanı ile birlikte Kürt dili ile eğitim hakkı yok edildi.”Tekke ve zaviyelerin kapatılmasına dair kanun” ( Medreselerin kapatılması yasası) ve “tevhidi tedrisat kanunu” ( Eğitimde birlik yasası) gibi yasalar Kürt halkının okullarını kapatmayı ve Kürtçe eğitime son vermeyi amaçlıyordu.

 

Tekçi, yani “Türkçü” anlayış, Kürt dilini yasaklamak, Kürtleri ret ve inkâr etmekle Kürt ulusunu yok etmeyi planlamıştı. Kemalist yönetim, bir“ulus devlet” kurmayı düşlüyordu. “Türk devleti” inkar temelleri üzerinde kuruldu. Ama ülkeyi “tek” ulusa indirgeme düşü gerçekleşemedi. Çünkü ülkenin çoğulcu yapısı “tekçiliğe” uygun bir zemin değildi. Bu nedenle onca asimilasyona, ret ve inkara, tedip, tenkil ve entegrasyon çabalarına karşın Kürtler yok edilemedi.

 

“ Harf devrimi” ile“Türk alfabesi” diye adlandırılan latin alfabesine geçilirken de ne yazık ki “ W,X,Q “ gibi Kürt alfabesinde var olan harfler bu alfabeden çıkarıldı. Çünkü bu harfler Kürtçe alfabede var olan harflerdi ve hala da bu harfler “Türk alfabesine” eklenmiş değildir. Bu alfabeye geçişle birlikte Kürt ve Türklere ait beş yüz yıllık yazılı arşiv de yok edilmiş oldu.

 

Uluslararası “anadil günüUNESCO tarafından belirlenmiş bir gündür.Buna göre eğitimde kullanılmayan ya da yasaklı olan diller tehdit altındaki dillerdir ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır.Kürt dili Türkiye’de seksen yıl yasaklandı doksan yıldan fazladır da eğitim deli değil.Bu Kürt diline yönelik bir tehdittir ve aynı zamanda bir”kültürel soykırım” dır.

 

HAK-PAR olarak insan haklarından yana olan herkesi, bu temel hakkın gaspına karşı mücadele etmeye davet ediyoruz. Kürt dili üzerindeki bu Kültürel soykırıma karşı çıkalım.

 

Ana dilde eğitim hakkı, en temel bir insan hakkıdır. Bu hakkı gasp edilmiş olan Kürt halkı açık bir tehdit altındadır ve kültürel soykırım tehlikesi ile karşı karşıyadır. Türk devletini uluslararası sözleşmelere ve insan hakları evrensel bildirgesine uymaya çağırıyoruz.

 

Ana dilde eğitim hakkı en temel insan hakkıdır. İnsan hakları ile vardır. Hakları gasp edilmiş insanın insanlığı da inkar edilmiştir.

 

Kürtlerin gasp edilmiş olan anadilde eğitim hakkı geri verilmeli. Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgelerde ve Kürdistan’da Kürtçe temel eğitimden Üniversiteye kadar muadil eğitim dili olmalı ve Türkçenin sahip olduğu tüm hak ve ayrıcalıklara sahip olmalıdır.

 

Kürtçe Kürt çocukları için değil, Türk çocukları için seçmeli ders olmalıdır.

 

Kürt dili Türkiye’de Türkçenin yanı sıra ikinci resmi dil olmalıdır. 22 Şubat 2015

Latif EPÖZDEMİR                                                                                           

Genel Başkan Yardımcısı                        

About Post Author