GÜNCEL

Toplum Sağlığı, Konut ve Çevre Politikası

Hak ve Özgürlükler Partisi, insanın sağlıklı yaşama hakkını önemser. Devletin en önemli görevlerinden birisinin vatandaşına eşit ve çağdaş sağlık hizmeti götürmek olduğunu benimser. Bu amaçla eğitici ve koruyucu hekimliğin geliştirilmesi için gerekli önlemleri alacaktır.

Tüm vatandaşları kapsayan Sağlık Sigortası sistemi oluşturulacak; sağlık hizmetlerinde kalite Avrupa Birliği ölçülerinde, sağlık harcamalarının payı ise Birleşmiş Milletler insani gelişme ölçülerinde olacaktır.

Hak ve Özgürlükler Partisi, ülkemizin bir bölümünde çeşitli nedenlerle yıkılan ve boşaltılan köylerin yeniden inşasını ve zarara uğrayanların zararlarının tazmin edilerek geriye dönüşlerinin sağlanması için gerekli her türlü tedbiri alacaktır.

Hak ve Özgürlükler Partisi, tüm insanların uygun ve sağlıklı bir konutta yaşamasını, sağlıklı bir toplum olmanın temel şartlarından birisi olarak görür. Bu itibarlar, çağdaş bir imarı şehir ve kırsal kesimlerde benimser. Bölgeler arası dengesizliğin bu anlamda da çözülmesi gerekliliğine inanır.

Hak ve Özgürlükler Partisi, Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle, yeni bir hukuk düzenlemesi yapacaktır.

Hak ve Özgürlükler Partisi, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli mirasın çevre olduğuna inanır. Canlıların çeşitliliğinin korunması, doğal dengeyi bozan plansız ve oburca sanayileşmenin denetim altına alınması ve doğayı kirleten sanayi atıklarının önlenmesi için gerekli önlemleri alır.

Çalışma Hayatı ve Sosyal Yaşam

Partimiz sosyal adaletin, adil gelir dağılımı, çalışma hayatının üretken ve verimli hale getirilmesi; fırsat eşitliğinin sağlanması, güçsüzlere güvence sağlayan etkin bir sosyal güvenlik siste-minin hayata geçirilmesiyle sağlanabileceğine inanıyor.

Hak ve Özgürlükler Partisi, toplumsal çalışmalarında, ekonomik ve sosyal durumu iyi olmayan in-sanlarımıza öncelik verilmesi gerekliliğinden hareket eder. Partimiz, yaşam düzeyi yüksek olan bir toplum yaratma yolunun devlet, belediye ve sivil toplum örgütlerinin tüm insanlara güvence ve desteğinden geçtiğine inanır. Bu nedenle de partimiz, insanların kendi yaşamlarında karar sahibi olma, temel ihtiyaçlarının giderilmesi ve yeni olanakların yaratılması için çalışır.

Bireylerin eğitim ve öğretim hakkı, sağlıklı yaşam hakkı, konut hakkı, çalışma hakkı ve benzeri haklarının yaşam bulması sosyal devlet ilkesinin temel görevlerindendir. Türkiye’de bugüne kadar “sosyal devlet” anlayışı tam tersine işlemiş, devlet öncelikli ve hizmet götürülmesi gereken bir kurum olarak yansıtılmıştır.

Hak ve Özgürlükler Partisi, sosyal devlet ilkesinin en iyi bir şekilde uygulanması, vatandaşlara da haklarının devletten isteme hakkının yaşam bulması için çalışır.

Partimiz, çalışma hayatını düzenleyen, İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri Koruma Avrupa Sözleşmesi ile ILO ilkelerini göz önünde bulundurarak yeniden düzenleyecek; grevli, toplu sözleşmeli sendikal örgütlenme hakkını bu ilkeler ışığında yeniden düzenleyecektir.

 

 

About Post Author